Vedtægter for QuilteQuinderne i Greve

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er ”QuilteQuinderne i Greve”, og dens hjemsted er Greve Kommune.

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er socialt samvær omkring patchwork, at styrke interessen for og udbrede kendskab til diverse teknikker relateret til patchwork gennem bl.a. kurser, foredrag og udstillinger.

§ 3 Medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages alle, der aktivt vil arbejde for foreningens formål. Medlemsantallet fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan oprette en venteliste.

Foreningen er registreret som en lokalgruppe under Dansk Patchwork Forening.

Medlemskab af Dansk Patchwork Forening er en forudsætning for medlemskab af QuilteQuinderne i Greve. Medlemmer, der ikke senest 6 måneder efter medlemskab af QuilteQuinderne i Greve kan fremvise gyldigt medlemsnummer fra Dansk Patchwork Forening, kan ikke være medlem.

§ 4 Kontingent

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet må forventes at have en størrelse, der gør det muligt at opfylde foreningens formål.

Udgifter til kurser, udflugter osv. kan dækkes ved brugerbetaling.

Kontingentet betales halvårligt, 1. mødedag i 1. halvår og 1. mødedag i 2. halvår.

§ 5 Regnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret.

Kassereren fører foreningens regnskab.

Regnskabet revideres af revisor, som ikke også er medlem af bestyrelsen.

Formanden og kassereren har tegningsretten hver for sig over for bank og myndigheder.

§ 6 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i april måned.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af revideret regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 2 suppleanter – vælges for 1 år
 9. Valg af revisor – vælges for 1 år
 10. Valg af revisorsuppleant – vælges for 1 år
 11. Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel, og dagsordenen og revideret regnskab vedlægges. Indkaldelsen sendes via e-mail eller almindelig post.

Stemmeret ved generalforsamlingen har fremmødte medlemmer, der ikke er i restance med kontingentet. Der kan desuden stemmes ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal været et medlem af bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen eller mindst halvdelen af medlemmerne ønsker det.

En begrundet anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal være skriftlig og sendes til et medlem af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 2 ugers varsel og skal afholdes senest 4 uger efter anmodningen er modtaget.

§ 7 Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen.

Bestyrelsen består af 5 personer. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen sådan, at i lige år er 3 personer på valg og i ulige år 2 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen bestemmer, om suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er fremmødt, og afstemninger foregår ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Et medlem af bestyrelsen ajourfører en liste over foreningens ejendele.

Kassereren fører foreningens medlemskartotek og inddriver kontingent. Kassereren informerer bestyrelsen om medlemmer i restance og om medlemmer, der ikke kan fremvise gyldigt medlemsnummer til Dansk Patchwork Forening.

§ 8 Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen og skal vedtages med 3/4 af de fremmødte medlemmers stemmer.

Hvis foreningen besluttes opløst, skal denne generalforsamling desuden beslutte fordeling af foreningens værdier.

Senest ændret 30. april 2018